Skip to main content

Garancija, reklamacija i zamena

Garancija i servis

GARANCIJSKA IZJAVA PROIZVODJACA
a) Da će proizvod u garantnom roku ispravno raditi ako se korisnik pridržava datog tehničkog uputstva. 
b ) Da ćemo na vaš zahtev ukoliko bude dostavljen u garantnom roku o svom trošku odstraniti eventualne kvarove-nedostatke na proizvodu, ili ćemo reklamirani proizvod zameniti novim 
c ) Troškove prevoza proizvoda priznaćemo samo ako je reklamacija opravdana 
d ) Garancija počinje da teče od dana kupovine proizvoda što dokazujete ovim potvrdjenim garantnim listom ( ime I sediste maloprodajnog objekta koji je prodao proizvod na malo, pečat, datum prodaje I potpis prodavca ). 
e ) Garancija ne važi ako je ustanovljeno da je predhodnu popravku izvršilo neovlašćeno lice ili da je bilo nepravilno rukovanje. Garancija se ne odnosi na potrošne delove ( gumice, agbest gajtan, ložište ). 
f ) Garantni rok je 3 godine na kompletan uredjaj
 

Ovlašćeni serviseri:

Servis isključivo vrši Destilatori doo u svom objektu.

Zamena

Ukoliko ste nakon preuzimanja robe utvrdili da Vam artikal ne odgovara i želite da zamenite artikal za drugi, imate pravo na zamenu.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu artikla iz originalne porudžbenice. U ovom slučaju, neophodno je da se dostavi zahtev elektronskom poštom na office@destilatori-kazani.com

Zahtev za zamenu proizvoda se vrši u pisanoj formi, najkasnije 15 dana od dana prijema porudžbine. Zahtev mora da sadrži broj porudžbine i broj artikala, za koje klijent želi da zameni artikle ili odgovarajuće veličine.

Artikli se moraju vratiti u očuvanom, originalnom pakovanju sa originalnim oznakama, u pratnji originalnih dokumenata izdatih od strane DESTILATORI doo: fakture, priznanice, garantni list (ukoliko su izdati).

Kupac treba da se dogovori sa predstavnikom DESTILATORI doo ili da se pismeno izjasni o promeni adrese na koju želi da se dostave artikli, ukoliko se razlikuje od originalne.

Kupac plaća sve troškove transporta prilikom zamene porudžbine, i povrat artikala na adresu DESTILATORI doo i dostavu novih artikala.

Postupak reklamacije

Reklamacija u garantnom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

Reklamacije za proizvode koji nisu pod garancijom - Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

  1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
  2. pozivanjem broja: 024/572-713
  3. Slanjem e-pošte

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve izmene od strane neovlašćenih lica. U ovom slučaju kupac snosi sve troškove slanja i servisa.